Pondycherry boy Akash Pugazhaendhy takes 5 wickethaul